x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Algemene Voorwaarden

Betreffende de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Vertaalbureau Noorderlicht BV, zoals vastgesteld op 29 april 1996. Opnieuw gedeponeerd in mei 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amersfoort door Vertaalbureau Noorderlicht BV en sinds 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag.

Woordenboeken

Begripsomschrijving

Artikel 1

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer, het Vertaalbureau Noorderlicht BV;
 • opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het Vertaalbureau Noorderlicht BV opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten;
 • overeenkomst, de overeenkomst waarbij het Vertaalbureau Noorderlicht BV zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever buiten dienstbetrekking vertaal-, tekst- of tolkwerkzaamheden te verrichten.
 • vertaal-, tekst- of tolkwerkzaamheden, een van de diensten die Vertaalbureau Noorderlicht BV aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot standaard vertalingen, beëdigde vertalingen, revisies, copywriting, transcreation, bewerken van machinevertalingen, lokalisatie, DTP- en tolkwerkzaamheden.

Aanvang

Artikel 2

Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde, dat de opdrachtnemer, na inzage van de te vertalen tekst binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog op kan zeggen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat.
Het bepaalde in artikel 12 vierde lid en in artikel 13 letter b is van overeenkomstige toepassing.

Algemene Bepalingen

Artikel 3

 1. De opdrachtnemer verbindt zich bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
 2. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4

De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.

Artikel 5

 1. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de werkzaamheden, indien hij daarvan onkundig is.
 2. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoefte gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Artikel 6

Indien de uitvoering van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, geeft hij de opdrachtnemer de gelegenheid binnen redelijke tijd de nodige verbeteringen aan te brengen.

Artikel 7

De vertaler heeft het auteursrecht op zijn vertaling.

Duur

Artikel 8

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

 1. Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen en terzake niets is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht de tijd waarbinnen de overeenkomst door hem zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.
 2. Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft de opdrachtnemer het recht zonder nadere kennisgeving de afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.

Einde

Artikel 9

De overeenkomst eindigt:

 • met haar volbrenging;
 • op het door de partijen bepaalde tijdstip;
 • door opzegging, zowel regelmatige als onregelmatige;
 • door ontbinding door de rechter;
 • door onder curatele stelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtnemer tenzij diens onderneming wordt voortgezet, overlijden van de opdrachtgever indien dit bij het sluiten van de overeenkomst is bedongen.

Artikel 10

 1. De overeenkomst wordt regelmatig opgezegd indien de opzeggingstermijn tenminste een week bedraagt.
 2. De opdrachtgever die door opzegging de overeenkomst niet regelmatig doet eindigen is gehouden aan de opdrachtnemer schade te vergoeden die hij lijdt doordat de overeenkomst niet op regelmatige wijze is beëindigd.

Artikel 11

 1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige redenen tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden.
 2. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Vergoeding

Artikel 12

De overeenkomst eindigt:

 1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer honorarium verschuldigd.
 2. De opdrachtnemer stelt de omvang van het honorarium vast met inachtneming van de tarieven die hij in het algemeen gebruikt. Wanneer van deze regel wordt afgeweken dan wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.
 3. Indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de werkzaamheden die krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer moeten worden verricht en hij daarbij tekort schiet, is de opdrachtgever het volle honorarium verschuldigd zonder dat enig beroep op schuldvergelijking mogelijk is.
 4. De opdrachtgever vergoedt aan de opdrachtnemer de onkosten aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden, voorzover deze niet in het honorarium zijn begrepen.

Artikel 13

Wanneer de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of voordat de tijd, waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de volbrenging onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft de opdrachtnemer niettemin recht:

 1. op het volle honorarium, indien de opdrachtgever de overeenkomst door onregelmatige opzegging heeft beëindigd of de overeenkomst op grond van een aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming is ontbonden; dit onverminderd het uit artikel 10, tweede lid, voortvloeiend recht op vergoeding van schade;
 2. op een in verband met de reeds verrichte werkzaamheden naar billijkheid vast te stellen deel van het honorarium, in alle overige gevallen van tussentijdse beëindiging.

Artikel 14

De opdrachtgever treedt in verzuim indien een maand is verstreken nadat de rekening is verzonden en voorzover die nog niet geheel is voldaan. De schadevergoeding bestaat in de wettelijke rente van de tijd, dat hij met de voldoening van die rekening in verzuim is terwijl de kredietbeperkingstoeslag niet meer van het factuurbedrag kan worden afgetrokken en in voldoening van de (buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 15

De bevoegdheid van de opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt een maand nadat die is verzonden.

Aansprakelijkheid

Artikel 16

Indien twee of meer personen tezamen een overeenkomst met de opdrachtnemer hebben gesloten, zijn zij hoofdelijk tegenover hem verbonden.

Artikel 17

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn, waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijk verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
  De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door hem vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is.
 2. De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan het gehele bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt.

Artikel 18

Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van zes maanden na aflevering van de vertaling bij de opdrachtgever of op het door hem aangewezen adres.

Artikel 19

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 20

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken door derden.

Relatief bevoegde rechter

Artikel 21

Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.

Toepasselijk Recht

Artikel 22

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

Vertaalbureau Noorderlicht BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder registratienummer 32123438.